close
تبلیغات در اینترنت
پیام زرتشت

loading...

والا نما|والانما

نمایی از سخنان والا و شکوهمند

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


سئوی حرفه ای سایت و وبلاگ

با آخرین تکنولوژی و الگوریتمهای گوگل

بدون نیاز به User و Pass سایت شما

با ارائه وضعیت قبل و بعد از سئو بصورت درصد

ارائه تأییدیه گوگل برای سئوی انجام شده مطابق الگوهای قانونی سئوی کلاه سفید، پاندا، پنگوئن و...

سئوی همزمان سایت در چهار موتور جستجوی بزرگ google , yahoo , bing , ask

دیدن نمونه کارها در کانال تلگرام سایت به نشانی:  yarnama@

قیمت : 88.000 تومان    مدت انجام سئو: 3 روز     تماس: 9122789310


سخن و کردار

بازدید : 99 12 / 05 / 1395 نظرات ()

سخنی گویید که از اندیشه پاک جاری باشد و کرداری کنید که با کوشش و پارسائی از دست و بازو برآمده است.

Say the words which has been sourced from pure thought and do the work which has been gained by effort and devoutness  with your hand and arm

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

پندار و گفتار و کردار نیک

بازدید : 104 09 / 05 / 1395 نظرات ()

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد که پندار و گفتار و کردارتان نیک باشد.

Your life become beauty and sweet when your thought, act, and words be good

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

دزد وظیفه

بازدید : 104 05 / 05 / 1395 نظرات ()

کسی که وظیفه خود را نسبت به کسانی که موظف است انجام وظیفه کند بجا نمی آورد دزد وظیفه است چرا که وی دِینی را که نسبت به دیگران دارد ادا نکرده است.

One who do not his duty to whom that is charged to them is thief of duty, because he did not perform the debt which has to others

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

پیشی و سبقت در کار نیک

بازدید : 109 03 / 05 / 1395 نظرات ()

هریک از شما باید در کردار نیک به دیگری پیشی و سبقت جوید و از این روی زندگی خود را خوش و خرم سازد.

Everyone of you should anticipate from other in good act and in this way make your life happy and cheerful

Zoaroster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

شاهراه راستی

بازدید : 257 29 / 04 / 1395 نظرات ()

کسانیکه روی بلندی ایستاده اند باد تکانشان میدهد و این کسان اگر از جایگاه خود بیفتند تکه تکه خواهند شد. ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که بشر را به شاهراه راستی راهنمایی میکنند.

Whom that are staying on eminence, wind will shake them and this people if fall from their position will broken into pieces. We want to be from the group of whom that guide humanity to main road of honesty

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

سلامتی و شادمانی

بازدید : 207 27 / 04 / 1395 نظرات ()

کمک به مردم وظیفه نیست، فقط لذتی است که سبب بالا رفتن سلامتی و شادمانی شخص میشود.

Helping people is not duty but it is a pleasure because increases the health and happiness of the person

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی با کمی تصحیح

ترازوی عقل

بازدید : 167 25 / 04 / 1395 نظرات ()

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آنگاه اگر نیک آمد به پیروی از آن پردازید.

Measure every word and act with wisdom scale and then if it is good, obey it

Zoaroster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

صبر و تحمل

بازدید : 178 23 / 04 / 1395 نظرات ()

صبر و تحمل زمانی خوب است که اصل منطقی داشته باشد وگرنه در مقابل حق کشی و تبعیض و بیدادگری، صبر به ضعف تعبیر میشود و ضعف مقدمه فناست.

Patient and bearing is good when it has a legal principal otherwise against unjust, discrimination and oppression, the patient will interpret to weakness and weakness is preliminary step of morality

Zoroaster

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

مزیت راستی و درستی

بازدید : 189 17 / 04 / 1395 نظرات ()

هرگز به کسی که با راستی و درستی زندگی میکند ستم روا نگردد و هرگز به کسی که جهان را میپرورد آسیب نرسد.

Never be oppressed whom that live with truth and honesty and never sustain an injury whom that develops the world

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت اثر اکرم بهرامی

پاسخ به نیایش

بازدید : 262 15 / 04 / 1395 نظرات ()

نیک میدانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی پاسخ بماند.

I properly know will never be unanswered the worship that comes from heart and soul

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

راه خدای دانا و راستی

بازدید : 241 11 / 04 / 1395 نظرات ()

کسی که همه اندیشه و کردار نیک خود را تنها در راه تو ای خدای دانا انجام میدهد، همواره به پیش میرود و پیشرفت میکند و روانش با راستی همگام است.

O wise God, Whom that do all his thought and good action only for you, always goes ahead and progresses and his soul will be compassion with honesty

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

زیان حرص و طمع

بازدید : 107 07 / 04 / 1395 نظرات ()

ای خدای دانا، کسانی که از روی حرص و طمع، از پیام آشکار تو آزرده اند، حرص و طمع، آنان را از دیدار راستی باز میدارد.

O wise God, whom that are annoyed from your obvious message by their greed and covetousness, greed and covetousness will prevent them from meeting of truth

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

اندیشه رسوا

بازدید : 104 05 / 04 / 1395 نظرات ()

هرکس چه دروغگو باشد و چه راستگو، چه دانشمند باشد و چه بی دانش، آنچه در دل و در سر دارد را آشکار و رسوا میکند.

Everyone, lier or honest or schollar or unknowledged, will reveal everything which has in his heart and mind

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

فریب و خشم

بازدید : 104 03 / 04 / 1395 نظرات ()

آنان که دچار شک و تردید میشوند ، حقیقت را به درستی بازنمیشناسند، فریب میخورند و بدترین اندیشه را برمیگیرند و در نتیجه روی به خشم میبرند و زندگی مردم را به تباهی میکشانند.

Whom which are involve in doubt, will never know the truth exactly, they are deceived and choose the worst thought and at last turn to anger and will destroy peoples life

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

دوستی و برادری و پدری اهورامزدا

بازدید : 93 01 / 04 / 1395 نظرات ()

کسی که از پرستش دیوان و فرمانبرداری از آنان روی بگرداند و به پروردگار و آیین مقدس اخلاص ورزد، اهورامزدا نسبت به او چون دوست و برادر و پدر خواهد بود.

Whome that turn from devil worshipping and obeying from them and have devotion to God and holy regigion, God will be as a friend, brother and father to him

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

حکم دروغ پرستان

بازدید : 89 30 / 03 / 1395 نظرات ()

ای مردم، هیچ یک از شما نباید به سخنان و حکم دروغ پرستان گوش دهید، زیرا آنها جان و مال و شهر را دچار احتیاج و فساد میکنند. پس آنها را از خودتان برانید. به آن کسی گوش کنید که از راستی برخوردار است.

O people , Nobody should listen to words and other of liers because they will corrupt and make needy the soul, property and city. So keep them away. Listen to whom which has honesty

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

چیرگی بر دیوان و جادوان

بازدید : 93 28 / 03 / 1395 نظرات ()

ای مردم اگر بخواهید بر دیوان و جادوان و پریان و شر آنان چیره شوید، پیوسته نام خداوند را بر زبان رانید زیرا او در دفع همه اینها تواناست.

O people if you want to overcome evlis, soul, magicians, fairy and their associating together, always mention Gods name, because he is able to reject all of these

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

خوشبختی و بخشایش اهواریی

بازدید : 103 27 / 03 / 1395 نظرات ()

برای رسیدن به خوشبختی و بخشایش اهواریی، باید همگی شما ، ای خویشان و همسفران و یاران و همچنین شما ای دیوپرستان، روی به سوی خداوند آرید.

To reach prosperity and divining forgiveness, all of you, O relatives, fellow o travellers and friends and so you O devil worshiper turn to God

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

پایه و مبنای عقل و خرد

بازدید : 114 23 / 03 / 1395 نظرات ()

خرد بر پایه دیدن و پژوهیدن استوار است نه بر پندار و پیشداوری و شنیدن

Wisdom is firm on watching and investigating not on daydreaming, prejudgement and hearing

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

آموزش نیکی

بازدید : 94 18 / 03 / 1395 نظرات ()

هر چه را مرد یا زنی درست و خوب و شایسته دانست باید از روی روشن بینی به جای آورد و به دیگران نیز بیاموزد تا همه آن را به درستی انجام دهند.

What ever a man or woman percept good and proper should act it by clear o sightedness and learn it to others so that all do it properly

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

درک و ارج نهادن به زن

بازدید : 117 17 / 03 / 1395 نظرات ()

فزون تر از تن زن، دل و جان و روان او را دریابید و بر آن ارج نهید.

Worth and perceive the heart, soul and life of the woman more than her body

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

شکوه زن

بازدید : 93 16 / 03 / 1395 نظرات ()

زن سرچشمه خوشی و شادی و سازندگی است. مردیکه به زن خود مهر ورزد، به خدا و به زندگی و به زیبایی مهر ورزیده است.

Woman is the source of happiness , pleasure and training. The man who loves his woman has loved God, life and beauty

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

مصالحه و مصاحبت

بازدید : 99 15 / 03 / 1395 نظرات ()

هرگز با دروغ پرستان خونخوار مصالحه نکنید. با کسانیکه به منش پاک آراسته شده اند مصاحبت کنید.

Dont make peace with cruel lie worshippers. Keep company to whom adorned by pure behavior

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

روان شاد و روان رنجور

بازدید : 95 13 / 03 / 1395 نظرات ()

همیشه روان راستی پرستان شاد و خرم و روان دروغ پرستان گرفتار رنج و درد است.

Always the soul of honest worshipers is happy and the soul of lie worshipers is enamoured of pain

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

چشم داشت به مال

بازدید : 106 11 / 03 / 1395 نظرات ()

به خواسته (مال و اموال) و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را از دست ندهی.

Dont hope others wish and wealth in order to not lose your wealth

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

سپاسگزاری خداوند

بازدید : 95 09 / 03 / 1395 نظرات ()

ستایش و نیایش و سپاسگزاری از خداوند، روشنی چشم و روح است.

Prayer, blessing and give thanks from God, is  brightness of soul and eyes

Zoroastrian

برگرفته از کتاب پیام زرتشت از اکرم بهرامی

سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تعداد صفحات : 2

تبلیغات

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو